Kalendarz
Przedmowa do "Kal. Majów i transformacji

Temat: PRZEDMOWA J. ARGÜELLESA DO KSIĄŻKI C. CALLEMANA

Przedmowa José Argűellesa do książki Carla Johana Callemana Kalendarz Majów i transformacja świadomości, Bear & Company 2004, wydanie pierwsze.

Przedmowa ta została pominięta w wydaniu polskim. Dlaczego?...
(Poniżej przekład polski i wydanie oryginalne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Słowo wstępne
(przełożył Marek Geisler)

Od czasu Konwergencji Harmonicznej, która miała miejsce 16 – 17 sierpnia 1987 roku i publikacji mojej książki Faktor Majów: ścieżka poza technologię, zainteresowanie cywilizacją Majów, a w szczególności ich kalendarzem, ogarnęło całą planetę. Nie tylko pojawiło się wiele publikacji na temat proroctwa Majów i ich cywilizacji w ogóle, ale również na nowo odżyła tradycyjna, majańska wiedza o czasie. Stało się tak w dużej mierze dzięki wysiłkom podjętym przez Alejandra Oxlaja (Cerillo) z Quiché-Maya w Gwatemali i ludzi Hunbatz z Yucatec Maya w Meksyku. Ważniejsza przyczyna zainteresowania tkwi jednak w fakcie, że koniec Wielkiego Majańskiego Cyklu trzynastu baktunów przypada na przesilenie zimowe (półkula północna) w 2012 roku. To właśnie świadomość, że zbliża się czas rozstrzygnięcia, działa jak sygnał wysyłany wprost z ludzkiego DNA i skłania ludzi do zainteresowania się kalendarzem Majów. Jako przykład można podać Kosmogenezę Majów 2012 Johna Majora Jenkinsa.
Kalendarz Majów i transformacja świadomości Carla Johana Callemana utrzymana jest w tradycji Faktora Majów i stanowi dogłębne studium filozoficzne kalendarza, będąc jednocześnie jego interpretacją. Ukazuje ona również wagę kalendarza jako narzędzia i przewodnika w ostatnim stadium trzynastobaktunowego Wielkiego Cyklu. Jak wspaniale mówi Calleman, kalendarz Majów jest wartościującym wszystko systemem obejmującym i zgłębiającym filozofię natury i jej rytmów. System ten daje się doskonale zastosować do analizy historycznej. Calleman zdaje sobie sprawę z religijnej i teologicznej wymowy swoich interpretacji, jednak odżegnuje się od niesławnego palenia majańskich tekstów, którego dopuścili się chrześcijanie w 1562 roku. W czwartym rozdziale Calleman pisze:

„Szersza perspektywa, jaką oferuje kalendarz Majów … nie może przerodzić się w nowy dogmat. … Kalendarz Majów stanowi raczej podstawę badawczą dla tych, którzy respektują wkład i poglądy innych. Prawidłowo rozumiany kalendarz Majów ze swej natury kłóci się z wszelkiego rodzaju fundamentalizmem i przeciwstawia się tym, którzy twierdzą, że istnieje tylko jedna prawdziwa i słuszna religia. Niestety, księgi Majów musiały spłonąć, ponieważ zagrażały monopolowi kościoła katolickiego, który katoliccy księża próbowali ustanowić w tamtym czasie. Dzisiaj jednak, ze względu na rosnącą chęć poszukiwania własnej prawdy, coraz więcej ludzi odwraca się od religii zorganizowanych. Wszyscy, dla których jedność ludzkości jest kwestią nadrzędną, odkrywają na nowo kalendarz Majów”.

Taki punkt widzenia jest prawdziwie ekumeniczny i uniwersalny i wskazuje na duchową naturę kalendarza Majów. Mówi również o fascynującym wysiłku Callmana, który pokusił się o wielką syntezę duchowej historii ludzkości, historii ludzkiego umysłu, oraz analizę teraźniejszości i niedalekiej przyszłości opartej na ścisłym związku z Długą lub Prawdziwą Rachubą i wartością trzystusześćdziesięciodniowych cykli tunów. Na uwagę zasługuje również fascynująca analiza i interpretacja trzynastu baktunów jako naprzemiennych cykli dnia i nocy, i ich analogii z kosmologią Trzynastu Nieb. W tym kontekście Calleman dostrzega rzeczywistość jako przejście przez Zaświaty Galaktyczne, a rok 2011 jawi się jako wejście w Zaświaty Uniwersalne.
Jednakże dla Callmana rok 2012 jest przede wszystkim nadejściem okresu wielkiego duchowego przebudzenia i zjednoczenia. „Opierając się na naszej wiedzy o kalendarzu Majów”, pisze w rozdziale dziewiątym, „nie mamy wątpliwości, że w miarę zbliżania się do końca kosmicznego projektu, liczba ludzi oświeconych znacznie wzrośnie. Kalendarz Majów dostarcza nam dowodu na to, że umysł ma swoją historię i jest źródłem wielkiej nadziei dla ludzkości”.

Bardzo interesujące w pracy Callemana jest to, że udowadnia ona przesłanie Faktora Majów, a mianowicie: cywilizacja Majów, a w szczególności jej kalendarz, są pomijane w rozważaniach na temat kierunku rozwoju i historii ludzkiej cywilizacji. Calleman zdołał przeanalizować głębię kalendarza Majów i przedstawić jego duchową i mentalną naturę na poziomie syntezy, której brak jest dzisiaj dotkliwie odczuwany. Jeszcze ważniejszy jest fakt, że Calleman widzi kalendarz Majów w odniesieniu do boskiego lub też kosmicznego planu. W rozdziale dziewiątym pisze: „Kalendarz Majów pozostaje naszym najważniejszym narzędziem służącym zgłębianiu kosmicznego planu”.

Na uwagę zasługuje również zainspirowane przez kalendarz Majów prawdziwie holistyczne i globalne zrozumienie siebie samych. Chociaż w niektórych kwestiach moje badania doprowadziły mnie do nieco innych wniosków, należy być otwartym i bez strachu poznawać wszystkie punkty widzenia, zarówno ja, jak i Calleman, wykorzystaliśmy w swoich badaniach jednostki fraktalne kalendarza jako narzędzia analizy. Obaj zgadzamy się, że kalendarz Majów dzieli się na fraktalne aplikacje holograficzne oparte na kluczowych liczbach: 9, 13 i 7. Oparte na fraktalach i bogato ilustrowane interpretacje Callemana będą dla czytelnika stymulujące i zmuszą go do myślenia.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na pojmowanie przez Callemana dwóch krytycznych przejść planety Wenus, które wkrótce nastąpią. Pierwsze będzie miało miejsce 8 czerwca 2004, a drugie 6 czerwca 2012 roku. Właśnie te dwa przejścia Wenus przed tarczą Słońca są dla Callemana „ostatecznym przekształceniem umysłu ludzkiego w umysł światła”. Przejścia Wenus zawsze występują parami. Dwie ostatnie pary miały miejsce w latach 1874 i 1882 i wcześniej w latach 1761 i 1769. Oczywiście przejścia w latach 2004 i 2012 są najbardziej wymowne. Rok 2004 powinno być interpretowany jako zwiastun Wielkiej Zmiany Kalendarza (25 – 26 lipca 2004), podczas gdy drugie przejście zapoczątkuje zamknięcie cyklu. Calleman wzywa do ogólnoświatowej medytacji w 2004 roku. Medytacja ta będzie wspaniałą okazją do przygotowania gruntu pod duchowy tryumf Wielkiej Zmiany Kalendarza. Według Prawdziwej Rachuby 8 czerwca 2004 roku to 6 Ehecatl (Wiatr), znak Quetzalcoatla, według rachuby Dreamspell jest to Małpa 3, jeden z Trzynastu Wyraźnych Znaków w grobowcu Pacala Votana. Będzie to tydzień przed pięćdziesiątą drugą rocznicą otwarcia grobowca Pacala Votana.

Rozważając znaczenie książki Callemana poszukajmy w naszych sercach i umysłach wyższego zjednoczenia ducha możliwego dzięki studiowaniu i praktykowaniu kalendarza Majów we wszystkich jego formach. Przygotujmy się do tego, by używać kalendarza Majów jako narzędzia służącego studiom nad biegiem wydarzeń wynikających z kosmicznego planu. Czyż nie posiadamy jednej wspólnej duszy? Tekst Callemana może doprowadzić czytelnika do kolejnego etapu zrozumienia. Idźmy wszyscy razem jako jedno ku Jedności!

José Argűelles
Valum Votan – Zamykający Cykl
autor Faktora Majów i Czasu i technosfery
Prawdziwa Rachuba: Uaxac Etznab
Wiodący Księżyc 28, kin 186 – Żółta Rytmiczna Gwiazda
Kalendarz gregoriański: 12 grudnia 2002


------------------------------------------------------------------------------------

WYDANIE ANGIELSKIE
Okładka:
The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness
Carl Johann Calleman , Ph.D.
Foreword by José Argűelles,
author of Time and the Technosphere
----------------------------------------------------------------------------------------------------


Foreword

Since the Harmonic Convergence of August 16 - 17, 1987, and the concurrent publication of my book, The Mayan Factor: Path Beyond Technology, interest in Mayan civilization and, in particular, the Mayan calendar has become widespread around the planet Not only have there since appeared numerous books on the Mayan prophecies and civilization in general, but there has been a revival of the traditional Mayan time-knowledge as well, most notably through the efforts of Alejandro Oxlaj (Cerillo) of the Quiche-Maya in Guatemala, and, in Mexico, of Hunbatz Men of the Yucatec Maya. A deeper reason for this interest is that the end of the Mayan Great Cycle of thirteen baktuns will soon draw to a close on the winter solstice (Northern Hemisphere) 2012. It is awareness of this conclusive date that, acting like a signal in the human DNA, prompts so much interest and enthusiasm in the Mayan calendar, as is demonstrated, for instance, by John Major Jenkins's Maya Casmogenesis 2012.
Carl Johan Calleman's The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness follows in the tradition of The Mayan Factor in being an in-depth philosophical investigation and interpretation of the Mayan calendar, showing its absolute relevance as a tool and guide for this final stage of the thirteen¬baktun Great Cycle. As Calleman well demonstrates, the Mayan calendar is a multivalued system encompassing a deep philoso¬phy of nature and natural rhythms, which in turn afford appli¬cations for historical analysis. Calleman is acutely aware of the religious and theological ramifications of his interpretations.
Not the least of the ramifications stems from the infamous Christian book-burning of the Mayan texts in 1562. As Calleman writes in chapter 4,
The higher perspective generated by the Mayan calendar ... cannot be turned into a new dogma.... Rather, the Mayan calendar provides a possible framework for the common exploration by individuals who share a respect for the contributions and views of others. The Mayan calendar, properly understood, is in its essence alien to all fundamentalism, to everyone believing that there is but one true religion that holds the whole truth. Sadly, this is why the Catholic priests burned all the books of the Maya: They threatened the monopoly on the truth that Catholicism at the time was striving to establish. Today, however, increasing numbers of people are turning away from organ¬ized religion out of a desire to seek the truth for themselves. This facilitates the revival of the Mayan calendar on a worldwide scale among all those aspiring to the unity of humanity.
This point of view is broadly ecumenical and universal and speaks of the most spiritual nature of the Mayan calendar. It also speaks of Calleman's fascinating effort to create a grand synthesis of humanity's spiritual history – a history of the human mind – and an analysis of the present and near future that is based on a strict adherence to the Long or True Count, including the value of the 360-day tun cycles. Equally fas¬cinating is Calleman's analysis and interpretation of the thirteen bak¬tuns as alternating day-and-night cycles, and as related to the cosmology of the Thirteen Heavens. In this regard he sees that we are passing through a Galactic Underworld, and in 201 t we enter into a Universal Underworld.
But for Calleman, as we approach the 2012 date, what is most important is that he sees a great spiritual awakening and unification occurring. "Based on our knowledge of the Mayan calendar," he writes in chapter 9, "there is little doubt that as we approach tire completion of the cosmic plan, the number of enlightened people will increase
greatly. The proof from the Mayan calendar that the mind has a history offers great hope to humankind."
What I find interesting about Calleman's work is that it substanti¬ates the premise of The Mayan Factor, that the Mayan civilization and the calendar in particular are the overlooked factors in any considera¬tion of the course and history of human civilization. Calleman has been able to explore and investigate from his perspective the depths of the Mayan calendar, demonstrating its fundamental spiritual and mental nature, which speaks to a level of synthesis that the world sorely needs today. Even more important, Calleman sees the Mayan calendar in relation to the divine or cosmic plan. "The Mayan calendar . . . ," he writes in chapter 9, "remains our most important instrument for studying the cosmic plan."
It is also interesting that the Mayan calendar inspires in Calleman a genuinely holistic and global understanding of ourselves. For though the work I have pursued in my investigation of the Mayan calendar dif¬fers in certain points from that of Calleman's – and it is wise to be open And fearlessly study all points of view-we have in common methods of applying fractal units of the calendar as tools of analysis. For both of us it is clear that the Mayan calendar is well disposed to fractal holographic Applications based on the key numbers – 9, 13, and 7. The reader will find Calleman's fractal-based interpretations, utilizing many graphics, to lie thought-provoking and stimulating.
Finally, I would like to emphasize Calleman's perception of the two critical Venus passages that will soon be occurring. The first will occur on the date June 8, 2004 and the second on June 6, 2012 These dates, marking the passage of Venus in front of the sun, are for Calleman an augur of the "final transformation of the human mind into a mind of light." Venus passages always occur in pairs. The last two pairs occurred in 1874/1882 and before that 1761/1769 Of course, the dates 2004 and 2012 are most significant. The 2004 date must be seen as the herald of the Great Calendar Change, July 25-26, 2004, while the second passage in 2012 initiates the closing of the cycle. For the 2004 date, Calleman is for a worldwide meditation. This meditation would be a great opportunity to set the stage for the spiritual triumph of the Great Calendar Change. While on the True Count June 8, 2004 is 6 Ehecatl (wind), a sign of Quetzalcoatl, on the Dreamspell count that day is 3 Monkey, one of the Thirteen Clear Signs on the tomb of Pacal Votan. And it will occur but one week before the fifty-second anniversary of the opening of Pacal Votan's tomb.
Pondering the meanings of Calleman's book, let us all search our hearts and minds and seek the higher unification of the spirit that is afforded by the study and practice of the Mayan calendar in all its forms. Let us prepare to use the Mayan calendar as a tool to study the course of events generated by the cosmic plan, for are we not in the end all fashioned of one soul? Calleman's text on the Mayan calendar can only bring whoever reads it to a new threshold of understanding. Let us all move forward as one to the One!

José Argűelles
Valum Votan, Closer of the Cycle
author of The Mayan Factor and Time and the Technosphere
Overtone Moon 28, Kin 186, Yellow Rhythmic Star
True Count: Uaxac Etznab
Gregorian: December 12, 2002

--------------------------------------------

Warszawa, dnia 19 grudnia 2006 r.
Kin 95 - Niebieski Samoistny Orzeł
Fala Człowieka